Ochrana oznamovatelů

Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace, se sídlem Topolová 918 Uhlířské Janovice, IČO: 48677744 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele") a dle Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie. 

Co so představit pod pojmem ochrana oznamovatelů (whistleblowing)?
Ochrana oznamovatelů nebo-li whistleblowing je výraz odvozený ze sportovního prostředí od slovního spojení "to blow th whistle", tj. zapískat na píšťalku. V přeneseném smyslu znamená upozornění, že se nehraje podle pravidel. 

Vnitřní oznamovací systém
Zákon dle § 8 nařizuje vybraným subjektům zřídit vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. 

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  1. zadávání veřejných zakázek
  2. daně z příjmů právnických osob
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  4. finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a trhy
  5. soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
  6. bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  7. ochrana životního prostředí
  8. radiační ochrana a jaderná bezpečnost
  9. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
  10. ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
  11. ochrana spotřebitele
  12. ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
  13. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
  14. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob
  15. mimo tyto uvedené oblasti je možné oznamovat trestné činy, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a přestupky, za které je možné uložit pokutu v minimální výši 100.000 Kč. 
 2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Domovem seniorů Uhlířské Janovice, p.o. ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má charakteristiky zmíněné v zákonu č. 171/2023 Sb.
 

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí:
 

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 7. správa svěřenského fondu,
 8. dobrovolnická činnost,
 9. odborná praxe, stáž, nebo
 10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 11. ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Obsah oznámení

 1. Obsahem oznámení je zejména:
  1. datum podání oznámení
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti)
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení

Způsob podání oznámení

Oznamovatelé podávají svá oznámení příslušné osobě pomocí zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému. Oznámení musí obsahovat údaje o jméně, příjmení, datu narození a kontaktní adrese nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. 

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 
 1. písemně na adrese Topolová 918, Uhlířské Janovice nebo na adrese společnosti Moore Czech Republic, s.r.o, Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT". V samotném oznámení pak oznamovatel identifikuje svého zaměstnavatele.
 2. telefonicky na telefonní lince: +420 734 647 701 od pondělí do pátku od 09:00 do 15:00
 3. elektronicky prostřednictvím aplikace https://www.easywhistle.cz/, do které se oznamovatel přihlásí prostřednictvím kódu 5a09ed, na základě kterého dojde k identifikace zaměstnavatele. Následně oznamovatel vyplní příslušné údaje k identifikaci a text samotného oznámení. UPOZORNĚNÍ: aplikace nemusí být podporovaná všemi prohlížeči. V případě, že nebude fungovat ani jeden prohlížeč, kontaktujte příslušnou osobu. 

Ochrana oznamovatelů zajišťuje oznamovatelům obranu proti odvetným opatřením, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona. Pokud oznamovatel vědomě učiní nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který mu hrozí sankce až do výše 50.000 Kč.

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba, kterou je: Ing. Petr Štětka, email: oznameni@moore-czech.cz, telefon: +420 734 647 701. 
top